ניירות ערך ושוק ההון

משרדנו מתמחה במתן מענה משפטי שוטף ומגוון, בין היתר, לגופים מדווחים הפעילים בשוק ההון. במסגרת זו, מייצג משרדנו גם חברות ציבוריות, בעלי שליטה בחברות כאמור, נושאי משרה בכירים, ולעתים גם תאגידים מדווחים (שהנפיקו ניירות ערך בציבור ו/או בעלי אגרות חוב שקיימת להם נשיה בתאגידים ציבוריים), בסכסוכים הקשורים לדיני חברות ודיני ניירות ערך.
בין יתר הסכסוכים, ניתן למנות גם: סכסוכים בנוגע להפרת חובות הדיווח והגילוי הנאות, סכסוכים בנוגע לפרסום מידע מטעה, לרבות מידע מטעה בתשקיפים, סכסוכים בגין ירידת ערך של מניות וקיפוח המיעוט, סכסוכים בנוגע לרכישת פעילות, סכסוכים בנוגע להסכמי אופציות, סכסוכים בנוגע להסכמי העסקת בכירים, סכסוכים בנוגע להפרת חובות זהירות ואמון של נושאי משרה, סכסוכים הנוגעים להפרת התחייבויות כלפי מחזיקי אגרות חוב, וכיוצאים באלו.

תחומי עיסוק נוספים